image_pdfimage_print

DRAGI DNEVNIČE… PUBLIKACIJA

Maja Erdeljanin: DRAGI DNEVNIČE 2006–2023.

Izdavač:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

21000 Novi Sad, Dunavska 37
office@msuv.orgwww.msuv.org

Za izdavača: Branislava Sekulić

Urednik: Vladimir Mitrović

Lektura i korektura: Silvija Čamber

Prevod: Igor Cvijanović

Grafičko oblikovanje i fotografije radova: Marija Crveni Zečević

Fotografije postavke: Marko Ercegović

Štampa: Futura d.o.o. Novi Sad

Tiraž: 500

Novi Sad, 2023.

ISBN 978-86-6333-082-5

COBISS.SR-ID 124660489