FEMINISTIČKA AVANGARDA

NA PUTU SLOBODE

FEMINISTIČKA AVANGARDA 1970-ih, VERBUND KOLEKCIJA, Beč /

NA PUTU SLOBODE /, Novi Sad

19. maj – 21. jun 2022.

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

21000 Novi Sad, Dunavska 37

office@msuv.org

www.msuv.org

Za izdavača: Branislava Sekulić

Urednice: Dr Gabriele Schor, Dr Sanja Kojić Mladenov

Tekstovi: Dr Gabriele Schor, Dr Sanja Kojić Mladenov

Umetničke biografije: Christina Kastner, Theresa Dann, VERBUND COLLECTION, Vienna;

Urednica fotografija: Mara Metzmacher, VERBUND COLLECTION, Vienna

Prevod: Darja Gogoljev ,Snežana Ciganović

Lektura: Ljiljana Maletin Vojvodić

Dizajn: Mirjana Dušić

Fotografije: VERBUND COLLECTION, Vienna, Marko Ercegović, MSUV, Novi Sad

Štampa: Sajnos, Novi Sad

Tiraž: 300