Otvaranje

22 

novembar 2019. u 19h

Galerija N i S: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Trajanje: 22. novembar 2019. – 10. januar 2020.

SKOK I ZARON
Identitet umetnica u (novo)medijskoj praksi

Autorka: Sanja Kojić Mladenov

Otvaranje: petak | 22. novembar 2019. | 19h

Trajanje: 22. novembar 2019. – 10. januar 2020. Galerija N

ISEKLE SMO KABLOVE
Multimedijalna platforma za žensku kulturu, aktivizam i teoriju K.A.T.

Autorka: Isidora Todorović

Otvaranje: petak | 22. novembar 2019. | 19h

Program: 19:20 – 21:30 h

Trajanje: 22. novembar 2019. – 13. decembar 2019. Galerija S

Podrška © MSUV

SKOK I ZARON
Identitet umetnica u (novo)medijskoj praksi

Učesnice: Breda Beban, Vesna Gerić, Jelena Jureša, Bojana S. Knežević, Andreja Kulunčić, Bogdanka Poznanović, Marica Radojčić, Lidija Srebotnjak-Prišić, Nataša Teofilović, Isidora Todorović, Vesna Tokin, Lea Vidaković

Izložba Skok i zaron polazi od ispitivanja pozicije žene na umetničkoj sceni koja je tokom istorije uglavnom imala marginalnu ulogu, te su umetnice, kritičarke i teoretičarke činile usamljenu pojavu. Danas se sve više žena opredeljuje za umetničke struke, a samim tim i likovnu umetnost, što pokazuju rezultati različitih istraživanja sprovedenih u Srbiji.

Naziv izložbe oslanja se na pesmu „Diving into the Wreck“ (1973) američke feministkinje i anti-ratne aktivistkinje Adrien Rič (Adrienne Rich). Pesma govori o slobodama i pravima žena kroz uvođenje motiva simboličnog ronioca u istraživanju podvodnog sveta koji retko ko može da vidi, aludirajući i na samosvesni pogled žene upućen ka sistemu moći, kao i slobodi i hrabrosti da se krene u istraživanje nepristupačnih, nekonvencionalnih i netradicionalnih svetova.

Veće prisustvo žena u javnom, umetničkom prostoru dovodi do novina u umetničkoj sceni, do dekonstrukcije postojećih sistema i uvođenja novih rešenja. Promene su najvidljivije u prisustvu novih tema i motiva u umetničkim delima, u kritici tradicionalne reprezentacije žene u medijima i umetnosti, a najviše u novom položaju žene u umetnosti koja više nije nemi objekat, već akterka umetničkog dela, inicijatorka promena i novina.

Savremenu umetničku praksu možemo posmatrati kao kontekstualnu, relacionu i plinovitu, razvijenu pod uticajem društveno-političkog, ekonomskog i kulturološkog narativa, te kroz uspostavljanje kontakata i relacija sa naukom, tehnologijom i društvom. Postavlja se pitanje kakva je društvena stvarnost koja utiče na nastanak i realizaciju umetničkog rada umetnica kod nas, koji su aktuelni problemi, pitanja i mediji kojima se one bave, koliko je prisutan „ženski izraz“ u umetnosti, feministička umetnost i uticaji drugačijeg socijalnog konteksta, koliko na umetnice profesionalno utiču rodne uloge i odnosi, te aktuelni društveni stereotipi, koje su njihove pozicije i mogućnosti u postojećem sistemu moći?

 

Program je organizovan u okviru međunarodnog projekta „Risk Change“ podržanog od strane programa Evropske unije „Kreativna Evropa“, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, a konferencije uz podršku: Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ i Gradske uprave za kulturu, Grada Novog Sada

U oblasti (novo)medijske umetničke prakse u Vojvodini uloga umetnica je značajna, naročito u domenu video i digitalne umetnosti, te medijske edukacije, ali se postavlja pitanje njihove vidljivosti i valorizacije u stručnoj i široj javnosti. U okviru istraživanja o konstrukciji profesionalnog identiteta umetnica u oblasti novih medija u doktorskoj tezi Sanje Kojić Mladenov „Diskursi o rodu u umetnosti: konstrukcija profesionalnog identiteta umetnica u oblasti novih medija u Vojvodini krajem 20. i početkom 21. veka“, analiziran je edukativni i stvaralački rad 12 umetnica: Bogdanka Poznanović, Marica Radojčić, Breda Beban, Vesna Gerić, Jelena Jureša, Bojana S. Knežević, Andreja Kulunčić, Lidija Srebotnjak-Prišić, Nataša Teofilović, Isidora Todorović, Vesna Tokin i Lea Vidaković.

Rezultati istraživanja pokazali su da je umetnicama profesionalni identitet jedan od najistaknutijih, ostalim pristupaju kroz prizmu mogućih promenljivih kategorija zavisnim u najvećoj meri od specifičnih društveno- političkih okolnosti i migracije. Pridaju važnost prenošenju znanja i formiranju novih kadrova, te uvođenju ženskog identiteta u umetnost. Bave se sopstvenim telom i identitetom, seksualnošću, rodnim ulogama, ženskim aktivizmom, ženskom istorijom i arhivima. Kroz nove medije su se uglavnom razvijale samostalno, savladavajući sve aspekte upotrebe novih tehnologija, uz mnoge probleme u nabavci i korišćenju adekvatne opreme. Nedostaje im finansijska sigurnost u profesiji, finansijski izvori za produkciju radova, ukazuju na slabo rešeno pitanje statusa slobodnih umetnica, odustvo kontinuiranog otkupa, ukazuju na rodnu neravnopravnu kulturnu politiku, te da rešenje vide u udruživanju i izgradnji mreže saradnica (međugeneracijskih, umetničkih, interdisciplinarnih, lokalnih, regionalnih i internacionalnih). Izgrađivanje profesionalnog identiteta kao bogatstva različitosti najvažnije je za umetnice, ali je on uklopljen u mnogostruke ženske mreže i povezanosti jer je to jedan od načina njegovog razvoja i opstanka.

Istraživanjem su prvi put umetnice koje se bave novim medijima, krajem 20. i početkom 21. veka, a koje su na neki način u vezi sa Vojvodinom, okupljene u jednu celinu. Izneti podaci o njihovoj generacijskoj, medijskoj, umetničkoj i drugoj povezanosti predstavljaju samo početak budućih istraživanja u okviru istorije i teorije umetnosti koja uključuje i druge važne umetnice. Rezultati istraživanja čine osnovu izložbe SKOK I ZARON u MSUV, na kojoj će biti prezentovi istorijski i aktuelni medijski umetnički radovi.

U sklopu izložbe biće objavljena knjiga autorke dr Sanje Kojić Mladenov sa celokupnim istraživačkim podacima i njihovim analizama u saradnji sa izdavačkom kućom ProArtOrg iz Beograda.

IZLOŽBE PRESS

ISEKLE SMO KABLOVE
Multimedijalna platforma za žensku kulturu, aktivizam i teoriju K.A.T.

Učesnice: Violeta Vojvodić Balaž, Darija Medić, Andrea Palašti, Ana Nedeljković, Monika Sigeti, Nataša Teofilović, Zorica Čolić, Katarina Petrović, Bojana Knežević, Isidora Pejović, Radmila Trebovac, Ana Stefanović, Vesna Manojlović

Izložba Isekle smo kablove se bavi problematizacijom medijske produkcije i produkcije u medijima iz ženske perspektive. Sam naslov aludira na analognu prirodu izložbe, jer učesnice ne izlažu radove nego replike radova u analognoj formi (na fasadnim zastavama). U sklopu koncepta pored zastava izloženi su i tekstovi koji problematizuju iskustva (lična, tehničko/tehnološka, socio/kulturološka) kroz koja su učesnice prolazile prilikom stvaranja svojih radova. Na ovaj nači izložba stavlja u prvi plan probleme koji nastaju (tehnički, finansijski, strukturalni, sistemski i institucijalni) prilikom produkcije jednog medijskog dela i na taj način kroz kritičku prizmu locira tačke žarišta za diskusiju i borbu za poboljšanje statusa svih onih koji se bave ovakvom vrstom produkcije.

PROGRAM
petak | 22. novembar | 19:00h
Zajedničko otvaranje dve izložbe: Skok i zaron kustoskinje Sanje Kojić Mladenov i Isekle smo kablove kustoskinje Isidore Todorović
petak | 22. novembar | 19:20 – 21:30h radionice otvorenog tipa
 Mikrofon nije samo za Karaoke (u okviru koje se publika uzimanjem bežičnog mikrofona poziva da pokrene dijalog skrećući pažnju na neki problem)
 Subverzivno šminkanje (u okviru koje se publika upoznaje sa tehnologijom mapiranja lica i kako šminkom da zaustavi instantnu identifikaciju koja je posledica takve tehnologije)
 Peglom do političke pobede (u okviru koje se publika poziva da pravi majice artikulišući svoje male vizuelne simbole ličnog otpora i pobeda)
 Prezentacija časopisa Scoop (časopis koji se bavi postfeminizmom iz perspektive milenijalaca)