image_pdfimage_print

SPOMENIČKA SKULPTURA… PUBLIKACIJA

SPOMENIČKA SKULPTURA POSVEĆENA NOB-U U JUGOSLAVIJI 1945–1991

Knjiga apstrakata

Izdavač:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

21000 Novi Sad, Dunavska 37
office@msuv.orgwww.msuv.org

Za izdavača: Branislava Sekulić

Urednica: Suzana Vuksanović

Prevod: Žarko Cvejić

Dizajn: LOT studio, Novi Sad

Fotografija: Suzana Vuksanović

Štampa: Signum, Novi Sad

Tiraž: 150

ISBN ISBN-978-86-6333-083-2