Krsto Andrijašević, čovjek na čudan način  / Human, in a Peculiar Way… PUBLIKACIJA 

Krsto Andrijašević: Čovjek, na čudan način

Specifikacije:

Izdavači:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine i Narodni muzej Crne Gore, Cetinje, 2021.

Urednice: mr Suzana Vuksanović, Ljiljana Karadžić

Tekstovi: dr Anastazija Miranović, Ljiljana Karadžić, Suzana Vuksanović

Prevod: Žarko Cvejić

Lektura i korektura: Avakum Kvas

Dizajn: Mirjana Dušić

Fotografije: Lazar Pejović, Duško Miljanić

Štampa: SP print, Novi Sad

Tiraž: 300

104 str. : ilustr. ; 21×26 cm
ISBN 978-86-6333-070-2
COBISS.SR-ID 43419401